Afdrukken

Gebruikersovereenkomst

Definities:
Site: De website, het platform, onder domeinnaam www.GoedeDeals.be, of andere aliassen.

Gebruiker(s): iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GoedeDeals.be in contact komt via de website www.GoedeDeals.be. Deze gebruiker kan een persoon zijn die de site gebruikt om producten te kopen als klant, koper of consument, of kan een aanbieder, verkoper, leverancier, of groothandel of producent van producten of diensten in alle aard.

Kopen: Een product of dienst kopen via www.goededeals.be of enige transactie, koop of verkoop voltooien die werd geïnitieerd via de www.goededeals.be.

Verkopen of aanbieden: Een product of dienst aanbieden op www.goededeals.be, al dan niet via een affiliate-systeem, als dan niet door de rechtmatige eigenaar of verkoper of zijn vertegenwoordiger.

Koper(s): iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GoedeDeals.be in contact komt via de website www.GoedeDeals.be als als klant, koper of consument, met het doel van informatie in te winnen, of producten en diensten te kopen.

Verkoper(s): iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GoedeDeals.be in contact komt via de website www.GoedeDeals.be als aanbieder, verkoper, leverancier, of groothandel of producent van producten of diensten in alle aard.

Product(en): product of dienst dat door een externe verkoper wordt aangeboden via de site, als dan niet via een affiliate-systeem.

Aanbieding(en): product of dienst dat door een externe verkoper wordt aangeboden via de site, als dan niet via een affiliate-systeem.

Toepasselijkheid
Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op iedere handeling, transactie, koop of verkoop via of op www.goededeals.be. Bij het bezoeken van de site gaat u automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van deze gebruikersovereenkomst.

Voorwaarden van gebruik
Onze diensten zijn voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Onze diensten zijn niet toegankelijk voor minderjarigen onder de 18 jaar. Als minderjarige mag u de diensten enkel gebruiken onder toezicht van uw ouders of wettige begeleider. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden mag u onze diensten niet gebruiken.

Belastingen, heffingen en commissies
U bent verplicht om alle belastingen, heffingen en commissies te betalen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten en van onze Site. GoedeDeals.be wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de heffingen op de op de Site verrichte transacties. Ongeacht of u een rechtspersoon (bedrijf) of natuurlijke persoon (particulier) bent en ongeacht of u koper of verkoper bent kan BTW op uw transacties van toepassing zijn. In het bijzonder kan BTW op uw transacties van toepassing zijn indien u regelmatig producten koopt of verkoopt. In voorkomend geval kan u onderworpen zijn aan de betaling van andere heffingen en sociale lasten. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat BTW en andere heffingen en lasten op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Wij raden u aan om een eigen fiscaal adviseur te raadplegen voor meer advies terzake.

GoedeDeals.be is slechts een platform
Het is belangrijk u te realiseren dat wij niet een traditioneel webwinkel zijn. Integendeel, de Site functioneert slechts als een online platform dat gebruikers in staat stelt vrijwel ieder product dat legaal is, overal, op ieder moment en op verschillende wijzen aan te bieden, te kopen of te verkopen in verschillende prijsvormen. Wij controleren aanbiedingen geplaatst door gebruikers niet, nemen nooit bezit van producten aangeboden op de Site en zijn niet betrokken bij de transacties tussen kopers en verkopers. Wij wijzen de aangeboden producten niet toe. Wij hosten enkel de inhoud van de door verkopers online geplaatste aanbiedingen (teksten, afbeeldingen, enzovoort). Om die reden hebben wij geen controle over de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van aangeboden producten, de waarheidsgetrouwheid of juistheid van aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers producten te verkopen en de bevoegdheid van kopers producten te kopen. Neem niet aan dat een aanbod, aankoop, export of import van een product meteen geldig en legaal is gewoon omdat het wordt aangeboden op de Site. Wij garanderen niet dat kopers en verkopers hun transactie daadwerkelijk uitvoeren. U aanvaardt eigen en enige verantwoordelijkheid voor de legaliteit van uw handelingen onder de wetten die van toepassing zijn op u.Veilig handelen
Omdat verificatie op het internet moeilijk is kan GoedeDeals.be de opgegeven identiteit van gebruikers of de juistheid van de informatie die gebruikers op de Site plaatsen niet bevestigen.


Vrijwaring
Wanneer u een aanspraak, vordering of geschil hebt tegen een gebruikers naar aanleiding van het gebruik van de Site verklaart en garandeert u uw aanspraak, vordering of geschil onafhankelijk te beslechten, zonder verhaal op GoedeDeals.be, en u vrijwaart GoedeDeals.be (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met dergelijke aanspraak, vordering of geschil.


Controle van gegevens
Wij hebben geen controle over de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en beschikbaar zijn via de Site. Het is mogelijk dat u de gegevens van een andere gebruikers onnauwkeurig, beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Gelieve steeds voorzichtig te zijn, uw gezond verstand te gebruiken en veilig te handelen wanneer u de Site gebruikt. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat u zaken doet met minderjarige personen of personen met valse voorwendselen. Door de Site te gebruiken gaat u ermee akkoord dat GoedeDeals.be niet verantwoordelijk is voor handelingen of weglatingen van gebruikers op de Site en aanvaardt u de in dit artikel genoemde gevaren.

Aanbieden en verkopen
Als verkoper moet u wettelijk bevoegd zijn om de producten te verkopen die u aanbiedt op de Site en ervoor zorgen dat het wettelijk is toegestaan deze te verkopen aan kopers in dit land, of (wanneer de koper elders woont) deze te verkopen en te exporteren naar het land van de koper. U moet het product en alle verkoopsvoorwaarden duidelijk beschrijven op de daartoe bestemde pagina van de Site. Uw aanbiedingen mogen enkel tekstbeschrijvingen, afbeeldingen en andere zaken bevatten die relevant zijn voor de verkoop van dat product. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u over de nodige rechten beschikt voor de inhoud van uw aanbiedingen en u geeft ons het recht om deze te hosten op onze servers.

Fraude
Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan GoedeDeals.be uw account schorsen of beëindigen, of het gebruik van de site beperken als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt, zal bezighouden, of in enigerlei vorm betrokken of verwant bent met een frauduleuze activiteit op de Site.

Manipulatie
U mag de prijs van een product niet manipuleren of interveniëren in aanbiedingen van andere gebruikers. Indien u wordt omgeleid naar een externe site, mag u de URL of domeinnaam niet aanpassen. Ook wanneer een verbinding of transactie wordt gestart of geïnitieerd vanuit www.goededeals.be, mag u niets aanpassen of verwijderen aan de url, cookies, trackingmodules of andere middelen die de betrokken partijen in staat stellen met elkaar te communiceren of informatie uit te wisselen of in te zamelen.

Beperkingen
Uw informatie en al uw handelingen mogen niet:

onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;

beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk of inbreukmakend op auteursrecht, vertrouwen, privacy of andere rechten zijn;

inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;

frauduleus zijn of de verkoop inhouden van nagemaakte of gestolen producten;

een wet of enig andere regelgeving overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, anti-discriminatie of misleidende reclame);

obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;

aansprakelijkheid voor GoedeDeals.be teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de diensten van onze ISP's of andere leveranciers;

rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die (aa) verboden zijn onder deze Gebruikersovereenkomst; (bb) identiek zijn aan andere producten die u aanbiedt maar die lager geprijsd zijn dan de minimumverkoopprijs van uw product of het minimumbedrag van het bod; (cc) gelijktijdig zijn opgenomen voor verkoop op een andere website dan die van GoedeDeals.be (hetgeen overigens niet het linken naar of adverteren van een GoedeDeals.be product op een andere site verhindert); of (dd) waarvan u niet over de rechten beschikt ernaar te linken of ze op te nemen.

computer virussen, macro virussen, trojaanse paarden, wormen of enig andere zaken die zijn ontworpen om een systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, nadelig te beïnvloeden, zonder toestemming te gebruiken, clandestien te onderscheppen of te ontzetten;

ervoor zorgen dat de Site wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.


U mag geen enkel product aanbieden of kopen op de Site (of enige transactie voltooien die werd geïnitieerd via de Site) dat, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.

Privacy
Op al onze sites, overeenkomsten en handelingen is onze privacyverklaring van toepassing. Deze verklaring is op aanvraag beschikbaar, of is te vinden op de startpagina van onze site.


Licentie
Om GoedeDeals.be in staat te stellen Uw Informatie te gebruiken geeft u ons ten aanzien van Uw Informatie een niet-exclusieve, wereldwijde, ononderbroken, onherroepelijke, royaltyvrije en (via meerdere derden) overdraagbare licentie tot het uitoefenen van de auteursrechten, handelsmerken, publiciteits- en databaserechten die u met betrekking tot Uw Informatie bezit in iedere nu bekende alsook nog onbekende media voor zover noodzakelijk om onze diensten aan u te verlenen. U ziet ook af van alle morele rechten die u hebt met betrekking tot Uw Informatie in de hoogste mate toegestaan door de wet.


Toegang en verstoring van de Site
De Site bevat robot exclusion headers (kopteksten waarmee robots kunnen worden geweerd). Veel informatie op de Site wordt in cycli bijgewerkt en wordt beschermd door ons eigendomsrecht of is via een licentie toegekend aan GoedeDeals.be door onze gebruikers of door derden. U gaat ermee akkoord geen robot, spider, scraper of enig ander automatisch middel te gebruiken om op de Site aan te wenden voor welk gebruik dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Daarnaast gaat u ermee akkoord (i) niets te doen waarmee u naar ons eigen oordeel onze infrastructuur op onredelijke wijze of disproportioneel zou belasten, (ii) geen afgeleide werken te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen of te creëren, noch om enige informatie (behalve Uw Informatie) die u op onze website vindt te verdelen of openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GoedeDeals.be of van de betrokken derde, (iii) de goede werking van de Site of een activiteit die op de Site plaatsvindt niet te verstoren of daartoe een poging te ondernemen, (iv) onze robot exclusion headers of andere maatregelen, genomen om de toegang tot de Site te vermijden of te beperken, niet te omzeilen. Het is niet toegestaan om substantiële delen van de Site te halen of te hergebruiken, of minder substantiële delen van de Site systematisch of herhaaldelijk te halen of te hergebruiken.

Schending
Onverminderd andere middelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht u onmiddellijk een waarschuwing te sturen, uw lidmaatschap tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en te weigeren onze diensten aan u te verlenen indien: (a) u inbreuk maakt op deze overeenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken; (b) het voor ons onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die u ons verleent te controleren; of (c) wij menen dat uw handelingen uzelf, onze gebruikers of GoedeDeals.be wettelijk aansprakelijk kunnen stellen.

Geen garantie
Wij (en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en werknemers) geven geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze diensten en de werking van Site kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze website en onze diensten worden aangeboden in de staat zoals u ze aantreft. Bijgevolg sluiten wij, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. Bepaalde jurisdicties laten bepaalde uitsluitingen van garanties niet toe; in dergelijk geval zullen deze niet op u van toepassing zijn.

Beperking van aansprakelijkheid
Als u een consument bent gelden de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht. Onverminderd dit kunnen GoedeDeals.be en haar leveranciers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vervalsing van gegevens, winstderving, verlies van omzet, opportuniteit of tijd, of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een nalatigheid of andere oorzaak.


Vrijwaring
U verbindt zich ertoe ons en in voorkomend geval onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

Naleving van de wet
U bent verplicht alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze diensten en uw activiteiten inzake het bieden op, aanbieden, kopen en verkopen van producten op de Site.


Bovendien erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van onze diensten kan leiden tot een kwalificatie van handelaar in de zin van de wet. Als u handelaar bent, bent u onderworpen aan bepaalde specifieke verplichtingen, zoals inschrijving in het handelsregister, het bijhouden van een boekhouding conform de toepasselijke regels, de betaling van BTW en van de andere toepasselijke belastingen en heffingen, alsook aan de bepalingen van de wet ingeval van insolventie. Overigens, in de hoedanigheid van handelaar, of meer algemeen als u de Site gebruikt in de hoedanigheid van zakelijke verkoper, moet u de reglementering naleven met betrekking tot de facturering en de verkoop op afstand, alsook in ruimere zin alle toepasselijke regels van het consumentenrecht. Wij raden u aan om een eigen advocaat te raadplegen voor meer advies terzake.

Geen vertegenwoordiging
GoedeDeals.be enerzijds en u als gebruikers anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.

Toepasselijk recht
Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zullen de bevoegdheid hebben om zich uit te spreken over alle geschillen die tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst kunnen ontstaan.


Wij merken op dat uw land (en/of het land van de gebruikers waarmee u handelt) regelgeving kan hebben die betrekking heeft op uw transacties met andere gebruikers, los van wat u met ons overeenkomt (nu) of met de gebruikers (later).


De regelgeving van uw land kan verschillen met het toepasselijke recht van deze Gebruikersovereenkomst, inclusief regelgeving betreffende wat legaal kan worden aangeboden, verkocht, geëxporteerd, gekocht of geïmporteerd. Er kunnen aanvullende wettelijke verplichtingen zijn zoals (bijvoorbeeld) het vereiste om een vergunning te hebben om bepaalde producten te kopen of te verkopen of om een overdracht te registreren in een register. U dient alle toepasselijke nationale en internationale wetten en regelgeving die betrekking hebben op uw gebruik van onze diensten en uw biedingen, aanbiedingen, aankopen en verkopen steeds na te leven. Er is voor ons geen praktische manier om de wetten van ieder land voortdurend bij te houden, dan wel iedere gebruikers of iedere transactie. Ga er niet van uit dat alles wat de andere leden doen geoorloofd is om te doen, noch dat GoedeDeals.be transacties goedkeurt en valideert, zelfs als u in het verleden reeds soortgelijke verkopen of aankopen heeft gedaan.


Overige bepalingen
In het geval dat een of meer modaliteiten die in de Gebruikersovereenkomst staan door een gerechtelijke beslissing beschouwd zouden worden als illegaal, nietig of niet toepasselijk, dan zullen de andere bepalingen van de Gebruikersovereenkomst van kracht blijven. U gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Gebruikersovereenkomst alsook uit alle documenten die er bij verwijzing in opgenomen zijn, vrij en van rechtswege door GoedeDeals.be kunnen worden overgedragen in geval van fusie of overname of andere gebeurtenis. De titels van de verschillende secties in deze Gebruikersovereenkomst zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikels waarnaar ze verwijzen. Indien wij nalaten te handelen met betrekking tot een schending door uzelf of door anderen van deze overeenkomst, doen wij niet automatisch afstand van ons recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. GoedeDeals.be keurt de op onze sites verrichte transacties niet goed noch valideert deze, en u bent als enige aansprakelijk voor wat de rechtmatigheid betreft van uw handelingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid verbonden met een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op de site te koop aangeboden producten die uw gezondheid of uw lichamelijke integriteit kunnen aantasten. Leid daar niet uit af dat alle te koop aangeboden producten zonder gevaar zijn voor personen of hun goederen. U moet ook controleren of de producten die u koopt, wel degelijk mogen worden verkocht of gekocht krachtens de toepasselijke wet. Hetgeen geregeld is in de artikelen met titel: Kosten, Uw gegevens, Vrijwaring, Licentie, Toegang en verstoring, Beperking van aansprakelijkheid, Bescherming en Toepasselijk recht, Algemeen blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze overeenkomst.


Deze Gebruikersovereenkomst, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen partijen.

 

 

Nieuwsbrief

Wil je regelmatig onze goede deals in je mailbox krijgen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Uitschrijven

Wilt u geen mails meer ontvangen? Geef dan hier uw emailadres in om u uit te schrijven.